Anleggsbidrag og regningsarbeid

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet eller eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning, utføres normalt som regningsarbeid.

Anleggsbidrag

Luostejok Nett AS har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Luostejok Nett AS fastsetter anleggsbidragsbidraget etter NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Beskrives i kapittel 16. 

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden:

 • Tilknyttes nettet
 • Får økt kapasitet i nettet
 • Får bedre kvalitet på nettet

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet, eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. Det medfører at bestiller dekker sin del av kostnaden ved å bygge nytt nett.

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det finnes et eget søknadsskjema for større utbygninger.

Regningsarbeid

De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning, utføres normalt som regningsarbeid.

Luostejok Nett AS ordning for regningsarbeid følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1-4.  Dette beskrives i kapittel 17 (som betaling for andre tjenester)

Les mer om flytting av strømledning her.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du sender oss skjema som du finner i lenkene over.

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis og er ikke regningsarbeid.  Det er meget viktig at Lede involveres for å unngå uønskede hendelser.

 • Hva er anleggsbidrag og hva inngår i det?

  Anleggsbidrag, det vil si kostnadsgrunnlaget, er nettselskapets nødvendige og faktiske kostnader ved tilknytning til strømnettet eller forsterkning av det. Dette inkluderer arbeidstimer, maskiner, utstyr og materiell. Ordningen med anleggsbidrag er hjemlet i Kontrollforskriften § 17.5. Dette gir nettselskapet anledning til å la kunden betale de kundespesifikke kostnadene og en andel av felles nett ved forsterking av eksisterende nye anlegg. Det finnes noen nettnivåavhengige unntak fra regelen. Nettselskapet står som eier av nettanlegget selv om kunden betaler anleggsbidrag.

  Anleggsbidraget og hvilke kostnader som omfattes i praksis:

  • Kabel, dekkebord og trekkerør
  • Luftlinje
  • Fordelingsskap
  • Andel av kostnader ved økning i tranformatorkapasitet inkl materialkostnader.
  • Bygging av nettstasjon
  • Innhenting av avtaler og tillatelser
  • Arbeidstimer til planlegging, prosjektledelse og utførelse
  • Idriftssettelse og kontroll
  • Innmåling og dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
  • Kabelgrøfter, grunnarbeider og leggekostander
  • Måler med montasje