Mellomstore tilknytninger

Prosess.PNG

Luostejok Nett AS sine frister for tilknytning og kapasitetsøkning. Merk at fristene er veiledende og at det i spesielle tilfeller kan ta lengre tid.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller tiltakshaver hvor lang tid Luostejok Nett AS beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Luostejok Nett AS skal overholde fristene må tiltakshaver så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon.

Luostejok Nett AS vil gjøre en innledende vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig og om det er kapasitet i nettet. Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig, må det gjøres tiltak i nettet. Ved omfattende tiltak kan det være behov for å gjennomføre en konseptvalgutredning og eskalere saken til prosessen for store tilknytninger.

Innen en måned vil tiltakshaver motta en grovkalkyle basert på søknaden. Derfra har tiltakshaver en måned på å vurdere og respondere på grovkalkylen. Dersom tiltakshaver aksepterer videre arbeid med saken vil en forholdsmessig andel av prosjekteringskostnadene faktureres som anleggsbidrag i henhold til kontrollforskriften §17-5.

I prosjekteringsfasen detaljeres og planlegges tilknytningen. Etter prosjektering mottar tiltakshaver “Avtale om nettutbygging”. Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Luostejok Nett AS  starter sitt utbyggingsprosjekt.  Velger tiltakshaver å takke nei til avtalen vil alle kostnader etter aksept av grovkalkylen faktureres tiltakshaver.

Når avtalen er undertegnet skal utførelse normalt ta inntil 1 år, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om. Merk at materiell først kan bestilles når byggefasen starter og at bestillingstid på nettstasjon er minimum 10 uker.

I alle saker med ønsket effekt over 1 MW må tilknytningen også være avklart med Statnett, og retningslinjer for dette er gitt på deres egne hjemmesider.

Søknadskjema finner du her.