Skogrydding

Ved skogrydding blir tre og busker langs kraftlinja felt eller kvistet. Det kan gå 5–10 år mellom hver skogrydding, avhengig av type linje og hvor raskt vegetasjonen i området vokser. Vi befarer jevnlig våre linjer for å se om det er nødvendig å rydde skog. 

 

SPENNING BREDDE
Lavspent 230-1000 V Normalt 2 meter til hver side
Høyspent 5-22 kV 12-15 meter samlet bredde
Høyspent 66 kV 22 meter samlet bredde

 

Rydding ved lavspentlinjer

Lavspentlinjene er de kraftlinjene som fører strømmen inn til hvert enkelt hus. På opparbeidet eiendom er det som hovedregel grunneiers ansvar å holde vegetasjon nede under kraftlinjer. Vi hjelper til med felling og rydding dersom dette kreves for å ivareta sikkerheten.

Dersom vi avdekker behov for rydding i private hager blir kunder varslet via SMS eller direkte kontakt. I enkelte tilfeller er vi nødt å pålegge rydding, og vi strekker oss da langt for å komme i dialog med kunden for videre avtale om hvordan virket blir håndtert. Hvis du ikke er til stede kan mindre arbeid starte.

Rydding ved høyspentlinjer

Vi informerer om skogrydding gjennom lokalpresse og på vår facebookside. De som utfører skogrydding for oss, tar direkte kontakt med grunneier når de kommer til deres eiendom. Virket blir normalt ikke fjernet her, men vi rydder imidlertid alltid elver, bekker, skogsstier og dyretråkk slik at disse er farbare. Er det store trær så kvistes og kappes disse i håndterbare lengder for grunneier å hente ut lettere. Kvisting, stabling i dunger og ev. bortkjøring av virke gjøres i enkelte tilfeller der vi er veldig nært bebodde områder og veier.

Felling av tre som står nær høyspentlinjer bør gjøres av erfarne folk med egnet sikkerhetsutstyr. Dersom du observerer trær som vokser inn i linja ønsker vi at du tar kontakt med oss. Legg gjerne med et foto som viser hvordan det ser ut.

Bruk kontaktskjema