Prisliste 2021

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) bestemmer størrelsen på nettselskapenes nettleie. Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold i strømnettet.

Her kan du lese mer om strømpris: https://nve.no/om-nve/spor-nve/stromregningen-kort-forklart/

Priser nettleie 2021

Sist endret 01.02.2021

Kundegruppe Tariff
Kode
Fastledd
Kr / anlegg / år
Energiledd
Øre/kWh
Husholdninger N5H 4.550,- 21,48
Næring 22kV uttak N3 22.919,- 13,39
Små næring
inntil 100.000 kwh/år
N5 8.760,- 30,75
Stor næring
over 100.000 kwh/år
N5T 22.919,- 15,79
Byggestrømskasse N5K 8.760,- 30,75
Gatelys N5S 2.600,- 13,39
Hytter / fritidsbolig N5F 5.565,- 24,03

 

Offentlige avgifter
Merverdiavgift, 25%, kommer i tillegg til overnevnte priser. Husholdning/fritidsbolig i Finnmark er fritatt for mva.

Enovaavgift er inkl. i nettariffen. Husholdning/fritidsbolig betaler 1 øre per kWh. Enovaavgiften er inkl. i fastleddet på alle næringstariffer med kr. 800,- per år per målepunkt-id.

Husholdning/fritidsbolig og offentlig virksomhet er fritatt for forbruksavgift. Andre må betale 0,546 øre / kWh. Andre som skal ha fritak, må søke oss med begrunnelse.

Stenging av anlegg

Stenging på grunn av manglende betaling. Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr på kr. 2.960,- inkl. mva.

Anlegg som av andre grunner er frakoblet, belastes med kr. 2.960,- inkl. mva ved tilkobling.

Tilkobling utenom ordinær arbeidstid blir I tillegg belastet med de ekstra kostnader som påføres.

Har anlegget vært stengt mer enn 1 år, må anlegget meldes av en installatør før anlegget kan tilkobles.

 

Fra- og tilkobling

Ved fra/tilkobling pga bytte av inntak og/eller sikringsskap blir kunde belastet med tilkoblingsgebyr på kr. 2960,- inkl. mva.

 

Tilknytning og målerkontroll

Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker faktiske kostnader ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn +/- 3 %, skal nettselskapet bekoste kontrollen.

 

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Priser leveringsplikt

Luostejok Nett AS sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh ekskl. mva. Etter 6 uker øker påslaget til 10 øre/kWh ekskl. mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.