Prisliste 2022 til 30.06.2022

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) bestemmer størrelsen på nettselskapenes nettleie. Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold i strømnettet.

Her kan du lese mer om strømpris: https://nve.no/om-nve/spor-nve/stromregningen-kort-forklart/

Priser nettleie 2022

Sist endret 01.04.2022

Kundegruppe Tariff
Kode
Fastledd
Kr / anlegg / år
Energiledd
Øre/kWh
Husholdninger N5H 4.550,- 12,48
Høyspent 22kV uttak N3 22.919,- 8,39
Små næring
inntil 100.000 kwh/år
N5 8.760,- 25,75
Stor næring
over 100.000 kwh/år
N5T 22.919,- 10,79
Byggestrømskasse N5K 8.760,- 25,75
Gatelys N5S 2.600,- 8,39
Hytter / fritidsbolig N5F 5.565,- 12,48

 

Offentlige avgifter
Merverdiavgift, 25%, kommer i tillegg til overnevnte priser. Husholdning/fritidsbolig i Finnmark er fritatt for mva.

Enovaavgift er inkl. i nettariffen. Husholdning/fritidsbolig betaler 1 øre per kWh. Næring betaler kr. 800,- per år per målepunkt-id.

Husholdning/fritidsbolig og offentlig virksomhet er fritatt for forbruksavgift. Andre må betale 0,546 øre / kWh. Andre som skal ha fritak, må søke oss med begrunnelse.

 

Avlesning/ avregning/ fakturering

Avlesning foretas elektronisk av kraftlaget. Sjekk målerstand/forbruk mot faktura.

Dette kan du gjøre på https://minside.lksa.no/  Ved avvik, kontakt Luostejok Nett AS.

De som har manuell avlesning får sms den 1. i hver måned.

 

Luostejok Nett AS har innført et gebyr for kunder som ikke tillater montering av AMS målere med kommunikasjonsenhet. Gebyret dekker ekstrakostnadene for å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Gebyret er på kr 1.875,- pr år.

 

Avregning foretas av alle husholdnings- og næringskunder hver måned. Normalt fakturerer kraftleverandørene kundene. Vi sender nettleiegrunnlag til kraftleverandør. Noen kunder får faktura på nettleie fra oss.

 

Generelle opplysninger

Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning kan lastes ned her

 

E-faktura/avtalegiro – kontakt banken din for nærmere opplysning.

E-postfaktura – send epost til firmapost@lksa.no – du får da fakturaen direkte på din epost.

Elektronisk faktura til næringsdrivende – send epost til firmapost@lksa.no

 

Stenging av anlegg

Stenging på grunn av manglende betaling. Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr på kr. 2.960,- inkl. mva.

Anlegg som av andre grunner er frakoblet, belastes med kr. 2.960,- inkl. mva ved tilkobling.

Tilkobling utenom ordinær arbeidstid blir I tillegg belastet med de ekstra kostnader som påføres.

Har anlegget vært stengt mer enn 1 år, må anlegget meldes av en installatør før anlegget kan tilkobles.

 

Fra- og tilkobling

Ved fra/tilkobling pga bytte av inntak og/eller sikringsskap blir kunde belastet med tilkoblingsgebyr på kr. 2960,- inkl. mva.

 

Tilknytning og målerkontroll

Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker faktiske kostnader ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn +/- 3 %, skal nettselskapet bekoste kontrollen.

 

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Priser leveringsplikt

Luostejok Nett AS sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh ekskl. mva. Etter 6 uker øker påslaget til 10 øre/kWh ekskl mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.