Vi beholder gammel nettleiemodell

Luostejok Kraftlag Nett AS beholder gammel nettleiemodell. Det vil si at nettleieprisene for 2022 er de samme som for 2021 inntil videre.

Ny nettleiemodell vil bli innført i løpet av 2022 når dette er bestemt av sentrale myndigheter.

Målet med den nye modellen var å flate ut forbruket over døgnet slik at forbrukstoppene ble redusert og behovet for nye investeringer i nettet ble lavere enn det ellers ville vært. Dette skulle skje gjennom økt pris på forbrukstoppene og lavere pris ellers. Det er store og økende forbruksvariasjoner gjennom døgnet, blant annet som følge av elbillading, og uten tiltak vil det raskt bli behov for store nye kapasitetsøkende investeringer.

Investeringer og drift av strømnettet finansieres av nettleien, hvor nivået fastsettes gjennom årlige krav/rammer fra NVE til det enkelte nettselskap. Den nye modellen skulle dermed bidra til lavere nettleie over tid.