Anleggsbidrag

Nettselskapene skal fastsette anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved nye nettilknytninger, ved nettforsterkninger og når kunden ber om økt kvalitet.

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, samt Luostejok Nett AS sin til enhver tid gjeldende regler for anleggsbidrag.

Myndighetenes hensikt med endringene er blant annet at anleggsbidraget skal gi samfunnet et tydelig prissignal om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet. Samtidig ønsker de å trygge kundes rettigheter ved å legge inn tak på maksimalt 15 prosent på overskridelser (dersom disse ikke er avtalt med kunde eller foranlediget av kunde på noen måte).

Steg 1: Forespørsel

Første skritt i prosessen er dette brevet de nå leser, hvor vi vil forsøke å fortelle hva de må forvente av behandlingstid, gi et grovt anslag av kostnad etter erfaringstall, hjemmelsgrunnlag og praksis for anleggsbidrag.

Forventet behandlingstid etter aksept av tilbud skal være uten ugrunnet opphold. Akseptabel behandlingstid er 3 – 5 uker. Lengre tid enn dette skal det begrunnes.

Anlegget de etterspør omfatter (kompleksitet, må gjøres forsterkninger, ny NS osv), for å kunne levere ønsket effekt på (kW og Ampere), noe som vil utløse et anleggsbidrag på anslagsvis kr………..,- (Dette anslaget er ikke endelig tilbud)

Steg 2: Prosjektering   

Om det er ønskelig å gå videre, må det sendes en skriftlig bestilling til LKSA for dokumentasjon av bestillingen. Det er i mange tilfeller nok med en e-post som inneholder en kort beskrivelse av bestillingen.

I mange tilfeller må LNAS gjøre en del forarbeid, som å søke om tillatelser fra grunneiere, kommune osv. Analysering av nødvendig nettstruktur og dimensjonering.

 Disse kostnadene vil bli fakturert bestiller. Se kontrollforskriften §17– 4»

 Steg 3: Kontrakt

Den som bestiller vil motta et anleggsbidragsbrev/ kontrakt som forteller:

– Hva som må gjøres og anlegget i hovedsak vil bestå av.

– Estimat av anleggsbidrag som bestiller kan vente seg å måtte dekke.

– Forventet ferdig dato. (ikke lengre enn 4 mnd. etter kontrakt signering)

– Info om 15% regel for overskridelse av estimat.

– Info om klagemulighet til NVE.

 

Kontrakten skal signeres og returneres til LNAS og ses på som en bestillingsavtale om anleggsbidrag.

Anleggsbidraget skal forskuddsbetales før anleggsstart.

 

Steg 4: Utførelse

Prosjektet starter opp så snart:

 • Kontrakt om anleggsbidrag er undertegnet.
 • 100 % av kontraktssummen er innbetalt
 • Materiell ankommet.
 • Ekstern entreprenør er tilgjengelig. (ved behov)
 • Tillatelser fra offentlige myndigheter og berørte grunneiere.

LKSA er forpliktet til å informere om eventuelle endringer av utførelsen.

Steg 5: Etterberegning

Når anlegget er ferdigstilt, testet og etter kontrollert, blir etterberegning foretatt.

Etterberegningsbrev som omhandler forbruk av materiell og timer vil bli lagt frem, og endelig anleggsbidrag vil bli sendt, eller tilbakebetaling til bestiller utført.

 

Om det viser seg under utførelse at det må gjøres endringer i planen som fordyrer prosjektet over 15%, skal LNAS stå for kostnaden over dette.

Dette gjelder ikke om bestiller utløser endringene, da må denne selv betale kostnadsøkningen.

 

Kostnadsutregning

Anleggsbidrag

Kontrollforskriften § 16-1 første ledd etter 1.januar 2019, krever at kunden skal kreves for anleggsbidrag for dekning av alle kostnader som utløses.

Tidligere praksis med bunnfradrag frafaller for alle anlegg etter denne dato.

Dette gjelder for forespørsel om:

 • Ny nettilknytning
 • Økt effektbehov
 • Bedre spenningskvalitet enn normalt påkrevd

Kostnadsgrunnlag for anleggsbidraget utregnes fra tre kostnadsgrunnlag:

 • Anleggskostnader
 • Reinvesteringer
 • Fremskyndingskostnader

Anleggskostnader:

De totale anleggskostnadene omfatter også:

 • Utredning og prosjektering.
 • Materiell
 • Timeforbruk
 • Konsulent/ Entreprenør. 

Reinvestering:

Kostnaden for å bygge et tilsvarende anlegg som utskiftes.

Denne kostnaden trekkes fra anleggsbidraget. Utredningskostnader tas ikke med.

 

Fremskyndingskostnad:

Lavspentanlegg beregnes etter økonomisk levetid.

Høyspentanlegg beregnes etter teknisk levetid.

Er utskiftet anlegg under forventet levetid, beregnes restverdi av anlegget etter hvor mange år det er til den har oppnådd dette.

 

Formel for kostnadsgrunnlag:

 Anleggskostnad

– Reinvesteringskostnad

+ Fremskyndingskostnad

= Kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag

Anleggsbidraget for ny nettilknytning eller effektøkning har en gyldighet på 10 år etter første tilknytning. Med dette menes at om det er betalt anleggsbidrag på et anlegg, og det kommer nye tilknytninger, vil det utregnes en ny fordeling av anleggskostnadene avhengig av antall nye tilknytninger. De som tidligere har betalt, vil dermed få tilbakebetalt så fordelingen blir lik.

LNAS minner om at dette gjelder kun i 10 år etter første tilknytning.

Denne kostnaden blir utregnet fra kostpris og er ikke merverdiavgiftspliktig.